Een open, eerlijke, oplossingsgerichte partij die goed luistert naar alle inwoners en altijd gericht is op samenwerking.

Waarom Tiny Houses in Oud Beijerland bouwen?

Sinds de start van de nieuwe gemeente staan meerdere bouwprojecten in Oud Beijerland regelmatig op de agenda van de gemeenteraad. Vaak hoor je onder inwoners in de Hoeksche Waard de opmerking dat zij zich daar best wel zorgen over maken, want het gaat weer over Oud Beijerland. Deze zorg leeft al geruime tijd bij veel inwoners.
Veel van die bouwprojecten zijn nog het gevolg van genomen besluiten door de raad van de voormalige gemeente. In ieder geval is inmiddels bij inwoners het beeld ontstaan dat er een ongelijke ontwikkeling van de dorpen gaande is. Of dit beeld klopt, mag de raad zelf beoordelen, want die moet als volksvertegenwoordiger goed weten wat er bij de achterban leeft.
Constructief Hoeksche Waard (voorheen Cromstrijen'98 HW) staat voor een gelijke ontwikkeling van alle dorpen. Iedereen geeft regelmatig aan dat de vitaliteit van de kleine dorpen verbeterd moet worden. Kijk ook naar alle partijprogramma's. Dan zou dit nu een kans kunnen zijn om daar gevolg aan te geven. Probeer de Tiny Houses op een andere locatie in de Hoeksche Waard te bouwen in plaats van in Oud Beijerland. Het belang van de Gemeente Hoeksche Waard overstijgt het belang van de voormalige Gemeente Oud Beijerland. De genoemde bouwlocatie is dus niet meer zo vanzelfsprekend.
Constructief Hoeksche Waard heeft het college onlangs schriftelijk gevraagd om de locatie voor de Tiny Houses nog eens goed te bekijken en of daar geen betere voor te vinden is dan in Oud Beijerland en beter passend bij een Hoeksche Waard breed beleid met betrekking tot de verbetering van de vitaliteit van de andere dorpen. Het woongenot blijft voor de kopers hetzelfde ongeacht deze locatie.

 

 

Constructief Hoeksche Waard in plaats van Cromstrijen'98 HW

 

Deze naamsverandering is volledig in overeenstemming met de visie en strategie van onze partij. Niet voor niets zijn wij op 1 januari 2019 in eerste instantie van start gegaan met het behoud van onze herkenbare identiteit uit de voormalige gemeente Cromstrijen.  Aan de oude naam hebben wij alleen de letters HW toegevoegd om duidelijk te maken dat wij er voor alle inwoners in de Hoeksche Waard zijn.
Uiteraard kenden destijds alleen de inwoners van de gemeente Cromstrijen ons voldoende. Het is nu tijd om onze naam aan te passen, omdat iedereen in de Hoeksche Waard ons inmiddels kent.  Zonder verlies van onze identiteit, maar door meer herkenbaar te worden voor de hele Hoeksche Waard, moet de nieuwe naam duidelijk aangeven wie wij zijn en hoe wij werken. Dat is open, eerlijk, onafhankelijk, oplossingsgericht, luisterend naar alle inwoners en gericht op samenwerking. Hoe kan dat dan beter dan door de naam “Constructief Hoeksche Waard” hiervoor te hanteren.

 

 

Raadsvraag artikel in AD over asielzoekers in de Hoeksche Waard

 

Tot onze grote verbazing verscheen er onlangs een artikel in het AD, waarin door een fractie van onze raad gesproken werd over het plaatsen van asielzoekers in de Hoeksche Waard. De tekst in dit artikel ging ons inziens veel te ver. Zo werd er gesuggereerd om de voormalige gemeentehuizen voor deze opvang te gebruiken en dat de kleine kernen hiervoor geschikt zouden zijn. Zo zou er zelfs een morele verplichting bestaan.
Zonder verder op de inhoud van dit artikel in te gaan, vinden wij het bijzonder onverstandig om een dergelijk bericht op dit moment al in de krant te zetten. De belangen van zowel de inwoners als de asielzoekers worden hiermee namelijk absoluut niet gediend. Onze volksvertegenwoordigende taak geldt niet alleen voor alle inwoners, maar ook voor die mensen die zich om wat voor reden dan ook in onze gemeente komen vestigen.
Wij hebben over dit zeer gevoelig liggende onderwerp een slechte ervaring gehad in de voormalige gemeente Cromstrijen. Het democratische inspreekrecht van inwoners dreigde namelijk bijna ontnomen te worden, waardoor er een grote onrust onder de inwoners had kunnen ontstaan.
Om een dergelijke toekomstige ongewenste situatie te voorkomen, hebben wij nu alvast de volgende vragen aan het college, zodat wij hier ruim op tijd mee zijn:

1. Heeft het COA de gemeente Hoeksche Waard al benaderd over nieuwe opvangplaatsen voor asielzoekers?
2. Als de gemeente hierover benaderd is of nog wordt, is onze tweede vraag of het college er alles aan wil doen om de raad hierover bijtijds te informeren en het onderwerp ook bijtijds te agenderen, zodat dit traject zo zorgvuldig mogelijk doorlopen wordt, waarbij alle regels van onze democratie in acht genomen worden.

2 maart 2020,

Cromstrijen'98 HW,
Fractievoorzitter Werner de Jong.

Schriftelijke vraag van Cromstrijen'98 HW inzake verkeersveiligheid

Onze partij maakt zich, even als vele inwoners, al geruime tijd zeer grote zorgen over diverse zeer onveilige verkeerssituaties in de hele Hoeksche Waard. Helaas is onze zorg door een ernstig incident op de Blaaksedijk realiteit geworden. Een dergelijk incident kan op de Molendijk in Klaaswaal ook makkelijk plaatsvinden als je ziet hoe iedere dag vrachtwagens en tractoren op hoge snelheid langs groepen scholieren rijden.
Al voor de start van de nieuwe gemeente hebben wij vele malen over dit onderwerp bij het gemeentebestuur aan de bel getrokken. Het antwoord was iedere keer weer dat het probleem wel onderkend wordt, maar dat de gemeente niet alles zelf kan bepalen. Ook inwoners krijgen dit zo te horen. De politie kan niet meer rechtstreeks door de Burgemeester aangestuurd worden en bepaalt zelf hoe deze te werk gaat. Door onderbezetting kan er niet gehandhaafd worden, dus gebeurt dit ook niet. Het weghalen van verkeerslichten wordt besloten door het Openbaar Ministerie. De gemeente heeft daar niets over te zeggen. De Provincie gaat over verschillende wegen en heeft een andere mening en een ander belang, waardoor de gemeente niets kan ondernemen en voorgestelde verkeersmaatregelen niet toegestaan zijn. Na de samenvoeging van de vijf kleine gemeenten tot één grote gemeente zou dit de slagvaardigheid van de gemeente vergroten. Dit geldt waarschijnlijk maar voor een paar onderwerpen en niet voor verkeersveiligheid.

De vraag van Cromstrijen'98 HW aan het College is:
Is het juist dat de invloed van de Gemeente Hoeksche Waard op de inrichting van de wegen zeer beperkt is, doordat andere officiële instanties, zoals bijvoorbeeld Politie, Openbaar Ministerie en Provincie, meer zeggenschap hebben over de wegen? Kan hierdoor voor de inwoners niet slagvaardig gehandeld kan worden met betrekking tot de verkeersveiligheid?

Cromstrijen'98 HW maakt geen deel uit van de oppositie!

Shakespeare schreef ooit “Whats in a name”. Wij weten daar als Cromstrijen'98 HW alles van. Tot op de dag van vandaag vraagt men nog steeds waarom wij met dezelfde partijnaam “zelfstandig” verder zijn gegaan. De associatie met Klaaswaal en Numansdorp wordt snel gemaakt en de toevoeging van de letters HW laat men voor het gemak vaak weg. Daarnaast wordt de verwarring nog groter als in de krant ten onrechte een van onze burgerraadsleden toebedeeld wordt bij een andere lokale partij. Het wordt er dan niet makkelijker op voor inwoners die het dan niet meer begrijpen.

Cromstrijen'98 is als Cromstrijen'98 HW verder gegaan, omdat wij onze manier van denken en handelen wilden blijven gebruiken bij het behartigen van de belangen van de inwoners van de hele Hoeksche Waard. Dit was immers in de voormalige gemeente Cromstrijen ook een succesformule. Gooi nooit je oude schoenen weg voordat je nieuwe hebt. Wij vinden identiteitsbehoud belangrijk om herkenbaar te blijven voor iedereen die ons kent. Tot de verkiezingen van 2022 kunnen alle andere inwoners van de Hoeksche Waard nu ook zien wie wij zijn en hoe wij werken. Tegen het eind van deze raadsperiode wordt het voor ons tijd om opnieuw te bekijken hoe wij hiermee verder willen gaan en hoe wij de belangen van alle inwoners van de Hoeksche Waard nog beter kunnen vertegenwoordigen. Uiteraard kunnen wij de belangen van Klaaswaal en Numansdorp heel goed behartigen, omdat wij precies weten wat daar speelt en wat er onder de inwoners leeft. Na deze raadsperiode moet dat ook gaan gelden voor onze kennis over de andere dorpen.
In 2018 moest alles onder stoom en kokend water tot stand komen. Nieuwe partijen hebben daardoor ook nog niet voldoende met elkaar kunnen samenwerken. Dan wordt zo'n partij erg kwetsbaar. Dat het dan niet goed gaat, is het afgelopen jaar wel voldoende gebleken als je ziet hoeveel er in de raad in korte tijd veranderd is. Het aantal fracties is gestegen van 10 naar 12.
Wij hebben ons niet in een kwetsbare positie willen begeven en staken onze nek uit met het behoud van de naam Cromstrijen'98 met toevoeging van de letters HW. De praktijk heeft aangetoond dat onze beslissing juist was en dat wij een stabiele partij zijn.
Wat veel mensen nog niet zien, dat is dat wij ook geen deel uitmaken van de oppositie. De “oppositie” wordt namelijk gevormd door alle politieke partijen die “tegen” de uitvoerende macht zijn. Dit past niet bij onze strategie en “constructieve” denkwijze. Door samenwerken bereik je meer om de nieuwe gemeente tot een succes te maken, dan door oppositie te voeren. Dat laatste dient in onze ogen namelijk geen algemeen belang.

 

VVD en CDA slaan de plank volledig mis bij de roep om een vuurwerkverbod

 

De landelijke fracties in de Tweede Kamer VVD en het CDA staan buiten alle realiteit en gaan volledig voorbij aan het feit dat dit probleem veel ernstiger is. Hun eigen minister Grapperhaus is bang voor een wildwestfeest en roept vooraf al op tot bezinning. Ouderen worden zomaar mishandeld als ze jongeren erop aanspreken dat ze geen vuurwerk mogen afsteken. Er wordt enorm veel schade aangebracht door spullen in brand te steken. Zelfs een rouwstoet heeft het moeten ontgelden. Het vuurwerk wordt steeds zwaarder en wordt inmiddels explosieven genoemd. 20 % Is illegaal en daardoor zeer gevaarlijk. Er is dit jaar 10% meer verkocht. Het oogziekenhuis kent een stijging van 50% aan problemen en noemt het een trendbreuk. Het longfonds geeft aan dat 700.000 mensen in Nederland veel last hebben van vuurwerk. Fijnstof is ernstig kankerverwekkend, maar op oudejaarsavond even niet? Mensen gaan naar vakantiehuisjes om zichzelf en hun huisdieren te beschermen. Miljoenen dieren komen in de problemen als de hel losbarst. Iedereen, die met wapens en explosieven werkt, mag niet drinken of drugs gebruiken, maar bij het afsteken van deze vorm van explosieven mag het wel.
Het is de laatste jaren aangetoond dat handhaven niet werkt op "een jaarlijkse avond van complete anarchie" van deze omvang. De landelijke politiek moet hierbij in actie komen door wetgeving te maken om daarmee de hulpdiensten lokaal te kunnen ondersteunen. De burgemeester van Sliedrecht heeft duidelijk aangegeven dat de huidige regelgeving onvoldoende is om goed te kunnen handhaven.
Kortom, Tweede Kamerfracties van de VVD en het CDA wordt wakker en luister naar het dringende advies van je eigen hulpdiensten en maak je milieubeleid waar door de ernstige toename van fijnstof in te dammen. Er zijn al verschillende polls gehouden, die aantonen dat een overgrote meerderheid in Nederland voor een vuurwerkverbod is. 

Ontwikkeling zaal naast de Hoeckenisse

In Klaaswaal (naast de Hoeckenisse) wordt een zaal ontwikkeld met ongeveer 250 zitplaatsen. We nodigen belangstellenden uit om mee te denken over de ontwikkeling van deze zaal.

Beste dans-/toneel-/podiumkunsten-liefhebber,
Mijn naam is Aart Wytzes en ik zal gelijk met de deur in huis vallen: wij zijn bezig met de ontwikkeling van een zaal voor ongeveer 250 personen in Klaaswaal. Als ik over “wij” spreek dan bedoel ik de Kerk v/d Nazarener Hoekse Waard.
Sinds begin van dit jaar hebben wij gebouw De Hoeckenisse kunnen overnemen van de Gemeente Hoeksche Waard. De Hoeckenisse bestaat nu nog uit het oude gedeelte van de voormalige huishoudschool (het overige deel is recent gesloopt). Het gebouw De Hoeckenisse willen wij uiteraard zelf gebruiken maar ook laten gebruiken door verenigingen/stichtingen/clubs en andere maatschappelijke organisaties. Naast het gebouw willen wij een nieuwe zaal bouwen met ongeveer 250 zitplaatsen. In deze zaal zullen wij een podium aanbrengen, geluid en podiumverlichting. Wij zijn nu bezig om de eisen en wensen voor deze zaal te formuleren.
In onze gesprekken met de Gemeente Hoeksche Waard gaven zij aan dat wellicht een aantal dans- en toneelgroepen ook belangstelling zou hebben voor het gebruik van de zaal. Zij hebben ons gevraagd dit te peilen. Omdat we nog in de voorbereidende fase zitten van dit gebouw zouden we van u/jullie graag willen horen hoe jullie een zaal zouden willen gebruiken. Wat dient er voor u/jullie minimaal in de zaal aanwezig te zijn? Wat zou fijn zijn om ook nog in de zaal te hebben maar is niet echt noodzakelijk? Kortom we horen graag jullie wensen en verlangens voor een zaal.
Op donderdagavond 12 december aanstaande om 19.30 uur (om 19.30 uur koffie en start om 19.45 uur) willen we jullie uitnodigen voor een presentatie van onze plannen. We zouden deze avond ook gelijk van jullie willen vernemen wat jullie wensen en verlangens zijn voor een zaal. We willen jullie dan ook vragen dit voor te bereiden.
Graag hoor ik of u/jullie aanwezig kunnen zijn en met hoeveel personen jullie verwachten te komen. Als de avond niet uitkomt maar jullie wel geïnteresseerd zijn dan hoor ik dat ook graag. Dan wil ik proberen jullie op de hoogte te houden van de uitkomsten van deze avond. Een reactie kan naar a.wytzes@keyfigures.nu
Hopelijk tot 12 december om 19.30 uur.
Hartelijke groet,
Aart Wytzes
Kerk v/d Nazarener Hoekse Waard
Comments are closed.

De coalitie zet de andere partijen buiten spel bij het vaststellen van de gemeentebegroting

 

'Bij de start van de nieuwe gemeente was het met elkaar samenwerken een gewenste succesformule, omdat er heel veel op de nieuwe raad af zou komen. Na het debat en besluitvorming over de begroting blijkt dit wat genuanceerder te liggen. Aan het eind van de vergadering bleek namelijk dat de coalitie vooraf al een standpunt had bepaald, want de moties en amendementen van de andere partijen werden allemaal systematisch weggestemd, behalve die van de coalitie zelf.
Met de inhoud van sommige moties was het college het eens en noemde deze zelfs sympathiek. En toch werd er niet hierin mee gegaan. Veelal werd als reden gegeven dat het college al met het betreffende onderwerp bezig was. Het zogenaamd met elkaar samenwerken blijkt een selectief begrip te zijn.


De raad heeft begin dit jaar besloten om een regenbooggemeente te zijn. Dit wordt niet in de begroting genoemd. Het amendement “inclusieve samenleving en communicatie” werd, zonder duidelijke argumenten daarvoor te noemen, door de coalitie weggestemd. Dat is merkwaardig als de gemeente dit zelf bovenaan de lijst zet van belangrijke thema's en dit via Het Kompas aan de inwoners als zodanig mededeelt. Volgens de coalitie weet iedereen toch al dat zij alle inwoners als gelijke zien, maar waarom dan die grote angst om dit in de begroting te noemen en het statement “belangrijk thema” daarmee te bekrachtigen? Dat is niet bepaald vertrouwenwekkend voor inwoners die hier direct mee te maken hebben. Dit geldt voor meer onderwerpen, zoals o.a. de armoedebestrijding wat ook steeds maar doorgeschoven wordt. Armoede kun je echter niet op pauze zetten. Met betrekking tot dierenwelzijn bestaat er een onbegrijpelijke angst om een eigen visie hierover te schrijven. Een visie die de provincie en de rijksoverheid zou kunnen ondersteunen bij het maken van beleid hierover. En hoe serieus neemt men het verdedigen van het open polderlandschap als wij volgens deze begroting de verstedelijking moeten opvangen?
Met het niet serieus nemen van de partijen, die niet in de coalitie zitten, worden de inwoners, die op die partijen hebben gestemd, ook niet serieus genomen. Leg dat maar eens uit aan al die mensen.'

Motie zetelbehoud

In de besluitvormende raad van 15 oktober 2019 is onderstaande motie door Cromstrijen'98 HW ingebracht als alternatief voor de motie van de HWSP, die staatsrechtelijk gezien op problemen stuit.  De motie van Cromstrijen'98 HW is helaas niet in stemming gebracht, omdat de meerderheid van de raad hier niet achter kon staan. Steekhoudende argumenten zijn hiervoor niet over tafel gekomen. Het was de bedoeling om een gezamenlijk signaal af te geven aan Den Haag om hier extra aandacht aan te schenken. Wij zijn van mening dat de wetgeving gedateerd is en dringend aangepast moet worden. Waarom niet gezamenlijk een signaal afgeven en vertellen hoeveel last wij daarvan hebben?  Cromstrijen'98 HW zal nu zelf een brief gaan sturen naar de fracties van de Tweede Kamer om op de onvolkomenheid in de wetgeving te wijzen.  Voor ons was het opvallend dat er vrijwel niet over de effecten voor de kiezers wordt gesproken.  Die zijn namelijk machteloos, omdat zij tot de volgende verkiezingen moeten wachten. De kiezer moet toch het laatste woord hebben in een democratie?

 

Tekst motie:

De gemeenteraad van de Gemeente Hoeksche Waard, bijeen op 15 oktober 2019,

Overwegende dat;

 • De samenstelling van onze nieuwe gemeenteraad in een zeer kort tijdsbestek van 9 maanden substantieel is veranderd door meerdere partijopsplitsingsincidenten;

 • De raad hierdoor onnodig veel aan het versnipperen is;

 • Zetelbehoud bij partij afsplitsingen wettelijk geregeld is, maar ernstig afbreuk doet aan de door de inwoners gekozen volksvertegenwoordiging;

 • De nieuwe fracties geen “nieuwe” partijprogramma’s presenteerden bij hun aankondiging.

 • Het vertrouwen van de inwoners in de politiek hierdoor zwaar op de proef wordt gesteld;

Is van mening dat

 • Deze ontwikkeling geen recht doet aan de wens van de kiezers en dat zij geen idee meer hebben hoe de politieke verhoudingen er uitzien.

 • Verkiezingen altijd gebaseerd zijn op een partijensysteem met verkiezingsprogramma's.

 • De slagvaardigheid van de gemeenteraad door de versnippering ernstig aangetast kan worden, waardoor een tragere besluitvorming het gevolg kan zijn.

 • Het vertrouwen en de geloofwaardigheid in de lokale politiek bij inwoners nog verder zal afnemen, terwijl er een grote betrokkenheid van de inwoners wordt gewenst, zodat daarmee een breder draagvlak bij de te nemen besluiten kan worden verkregen.

 • De gemeenteraad continuïteit dient uit te stralen en dat de mening en de inbreng van de inwoners belangrijk is en gewaardeerd wordt.

Verzoekt het college:

 • Een brandbrief naar de Tweede Kamer te sturen, waarin de ernst van deze situatie in de Hoeksche Waard onder de aandacht wordt gebracht. Dit ter ondersteuning van de reeds lopende discussie hierover in de landelijke politiek. Er moet een oplossing komen die in de lijn ligt van onze democratische grondbeginselen en die beter aansluit bij de wens van de kiezer. De wetgever heeft daartoe staatsrechtelijk gezien als enige de mogelijkheid, omdat een wetswijziging nodig is om de democratie zuiver in te richten.

En gaat over tot de orde van de dag.

Privacy bij servicepunten ver te zoeken: 'De wachtrij luistert mee'

Cromstrijen'98 Hoeksche Waard, maakt zich grote zorgen om het gebrek aan privacy bij de servicepunten in de Hoeksche Waard. De gesprekken die gevoerd worden in een van de servicepunten op het eiland kunnen soms persoonlijk van aard zijn. Dan is het niet prettig om te weten dat de wachtrij achter die persoon kan meeluisteren.

Privacy-probleem

De gemeente is zich bewust van het privacyprobleem waarmee de servicepunten kampen en waar persoonlijke documenten kunnen worden opgehaald alsmede wijzigingen kunnen worden doorgegeven. Gekeken wordt naar een permanente oplossing.

Medewerkers van de servicepunten moeten bij elk gesprek een inschatting maken van de privacygevoeligheid van een gesprek. In elk punt zijn er aparte ruimtes om een dergelijk gesprek te voeren.

 

 

Door arrogantie en onzorgvuldig handelen van instanties zijn de kosten in de jeugdzorg veel te hoog!

 

Wat zou er mis mee zijn als het aantal probleemgevallen, door aan waarheidsvinding te doen, af zou nemen? Dit zou een forse kostenbesparing opleveren. Per probleemgeval zijn er vaak 20 tot 30 mensen van verschillende instanties bezig. Hierdoor worden processen te ingewikkeld en ondoorzichtig. Dit veroorzaakt een grote kostenpost en lange wachttijden voor de jongeren die “echt” dringend hulp nodig hebben. Dat is onlangs ook gebleken uit de acties van de jeugdzorgmedewerkers die hier last van hebben.

 

Door officiële instanties werd voorheen altijd verteld dat er in de jeugdzorg niet aan waarheidsvinding gedaan werd. Naar ouders en kinderen werd vrijwel niet geluisterd.

In 2015 is de wet hierop aangepast. De Raad voor de Kinderbescherming en de gecertificeerde instelling worden nu door de wet verplicht de feiten volledig en naar waarheid aan te voeren.

Anno 2019 wordt er echter nog steeds geklaagd over feiten die niet kloppen en dat instanties als Veilig Thuis en de Raad voor de Kinderbescherming zich arrogant gedragen door dit artikel in de wet te negeren. Zelfs kinderrechters doen mee met deze arrogantie en houden zich niet aan dit artikel, hetgeen hoogst opmerkelijk is voor een rechtstaat zoals Nederland dit is.

 

In juni 2018 heeft de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een actieplan naar de Tweede Kamer gestuurd. Dit plan is opgesteld door Jeugdzorg Nederland, de Raad voor de Kinderbescherming en het Landelijk Netwerk Veilig Thuis. De essentie van dit plan is dat ingrijpen in gezinssituaties “zorgvuldig” moet worden voorbereid en onderbouwd, zodat de rechter op basis van de juiste feiten en omstandigheden kan beoordelen of een maatregel genomen moet worden.

Zowel Veilig Thuis als de Raad voor de Kinderbescherming houden zich dus niet aan hun eigen actieplan en gedragen zich nog net zo arrogant als voorheen. En waarom wijzen kinderrechters verzoeken om aan waarheidsvinding te doen ook af? Welk belang hebben zij bij het in stand houden van de geldrondpompmachine,  zoals Cromstrijen'98 HW de jeugdzorg tijdens de verkiezingen in 2018 heeft genoemd?

 

Het wordt tijd dat de wet “gehandhaafd” gaat worden. De minister voor rechtsbescherming, Sander Dekker, is hiervoor al officieel benaderd door de Landelijke Organisatie Kinderen-Ouders-Grootouders. Zolang handhaven niet gebeurt, is het betreffende artikel in de Jeugdwet, om aan waarheidsvinding te doen, een papieren tijger en hebben genoemde instanties vrij spel en blijft de geldrondpompmachine op volle toeren werken. Zo kan er nooit goed bezuinigd worden.

 

Leg de bevoegdheid en/of verantwoordelijkheid voor het doen aan waarheidsvinding bij de gemeente. De jeugdzorg is daar immers naartoe verhuist. Veilig Thuis en/of de Raad voor de Kinderbescherming zijn nu vogelvrij en worden niet teruggefloten als zij zich niet aan de wet houden. Dit stimuleert arrogantie alleen maar nog meer. De gemeente wordt gecontroleerd door de door het volk gekozen gemeenteraad. De gemeenteraad is nu echter volkomen machteloos en wordt voortdurend gevraagd om tekorten aan te vullen, dus achter de feiten aan te lopen en het geld rondpompen in stand te houden. De inwoners zijn hier altijd de dupe van, want die betalen hiervoor de rekening.

Op 24 september 2019 zijn we weer compleet

Vanaf begin april tot aan het zomerreces heeft onze fractievoorzitter Werner de Jong door onvoorziene persoonlijke omstandigheden zijn werkzaamheden tijdelijk moeten overdragen aan het burgerraadslid Bas Boelhouwers. Wettelijk ligt het vast dat de afwezigheid  minimaal 16 weken moet duren.  Dat is in dit geval tot 24 september 2019.  Dat betekent dat Bas op die datum van rechtswege uit de raad gaat en Werner weer als fractievoorzitter terug is. Wij zijn er blij mee dat Bas zich beschikbaar heeft gesteld. Werner bedankt Bas voor zijn beschikbaarstelling en inzet. 

Deze raadsperiode duurt nog maar iets meer dan twee jaar en er moet nog veel werk verricht worden, zoals wij in ons verkiezingsprogramma hebben staan.  Alle aspecten moeten aan de orde komen.  De inwoners van de Hoeksche Waard moeten kunnen zien dat wij er niet specifiek zijn voor de voormalige Gemeente Cromstrijen, zoals onze naam wellicht doet vermoeden, maar voor iedereen in de hele Hoeksche Waard. Wij durven als lokale partij echt onze nek uit te steken zonder dat wij last hebben van landelijke politieke spelletjes.  Wij luisteren naar iedereen en nemen onze taak van volksvertegenwoordiger  zeer serieus.

Op die manier hopen wij dat steeds meer mensen onze partij gaan vinden en interesse hebben in de lokale politiek.  Wil je wat veranderen, dan moet je namelijk de politiek in.  Het zou voor de inwoners in de Hoeksche Waard goed zijn als wij in 2022 met meer zetels in de Raad komen en mogelijk deel zouden kunnen nemen aan de coalitie.

Randweg in Klaaswaal ligt er voor de zomer van 2023

 Er wordt een jaar uitgetrokken voor de aanleg van de Randweg om Klaaswaal. Dat blijkt uit het projectplan van de gemeente Hoeksche Waard. Als alles volgens plan verloopt, wordt in het voorjaar van 2022 begonnen met het gereed maken van de grond en moet het asfalt er rond april, mei van 2023 liggen.

,,Dat is de bedoeling’’, zegt wethouder Harry van Waveren (verkeer) van de Hoeksche Waard. Nu is een projectteam aan de slag om het precieze tracé om Klaaswaal uit te stippelen. ,,Zeker is dat we kiezen voor een oostelijke variant om Klaaswaal. Maar hoe die precies komt te liggen, dat is nog geen uitgemaakte zaak. Daar kijken we nu naar en we houden rekening met alle belangen.’’

Potlood

Als de weg met potlood op de landkaart is ingetekend, gaat de gemeente een stap verder. Gronden moeten worden aangekocht en dan kan in de eerste maanden van 2022 de asfalteermachine richting Klaaswaal. Van Waveren: ,,Het duurt nog een paar jaar, maar dan gaat Klaaswaal er écht op vooruit.’’

Van Waveren is behalve verkeerswethouder ook dorpswethouder in Klaaswaal. ,,Dit is een enorme ontlasting. Klaaswaal wordt weer bestemmingsverkeer in plaats van een dorp waar het verkeer de hele dag doorheen raast.’’

 

 

Lichten staan op groen voor Oostelijke Randweg

De kogel is door de kerk: de weg die de provincie om Klaaswaal wil leggen, komt aan de oostkant van het dorp.

Een ruime meerderheid van de provinciale staten sprak zich uit voor een oostelijke route.

Het besluit stemt verkeerswethouder Harry van Waveren gelukkig. ,,Dit betekent dat we nu met gedeputeerde Floor Vermeulen verder kunnen spreken over de financiering van de oostelijke variant van de Randweg.''

Verkapte sluiproute

Onderzoek toont namelijk aan dat die laatste route overduidelijk meer verkeer aan zou trekken. Liefst 11.000 voertuigen per dag. Een oostelijk tracé zou zo'n 8000 auto's verwerken.

Van Waveren: ,,Die westelijke route is een verkapte sluiproute voor verkeer dat van en naar Oud-Beijerland of Heinenoord wil en de drukte op de N217 wil ontlopen. Met een Oostelijke Randweg pakken we de drukke doorgaande route in Klaaswaal aan.''


Het werd ook duidelijk dat de provincie bereid is mee te betalen aan de belangrijke verbindingsweg, die al snel zo'n 12 miljoen euro kost. De helft van dat bedrag heeft de gemeente al apart gehouden. Mogelijk dat de provincie Zuid-Holland een ander groot deel van de rekening betaalt.

Van Waveren: ,,Momenteel is een deel van de drukke route door Klaaswaal al een provinciale N-weg. Wat mij betreft wordt de Randweg dat ook. Maar daar moeten we nog over spreken.''

 

Cromstrijen’98 HW vindt de verkeerssituatie bij de Torensteepolder onacceptabel!

Eind 2018 is de verkeerssituatie bij de Torensteepolder in Numansdorp aan de orde geweest, waarbij inwoners ook aan het woord kwamen om aan de raad duidelijk te maken hoe ernstig het probleem is. De toen gemaakte afspraken hierover blijken in de praktijk totaal niet te werken. De inwoners voelen zich hierdoor onvoldoende gehoord en  gesteund door de gemeente en zoeken ten einde raad nu hun weg via de pers.

 

Cromstrijen'98 HW vindt dat de tijd van praten voorbij is en acht het dringend noodzakelijk dat de gemeente haar verantwoordlijkheid in deze oppakt. Op grond van de Gemeentewet is het college van Burgemeester en Wethouders verantwoordelijk voor de openbare orde, gezondheid en veiligheid. 

 

Wij hebben als vertegenwoordiger van de inwoners aan het college gevraagd om zo snel mogelijk de uitkomst van de hoorzitting van maandag 4 februari 2019 aan ons terug te koppelen en vooral welke vervolgstappen er ondernomen gaan worden. De Gemeente Hoeksche Waard kan nu heel goed laten zien wat zij voor inwoners kunnen betekenen als het gaat om het vergroten van het veiligheidsgevoel.

Bouwstop dwangmiddel voor een veilig Numansgors

Een bouwstop voor de Torensteepolder of een veilige, aparte toegangsweg naar het Numansgors. Dat eisten de bewoners van de wijk aan de rand van Numansdorp  4 februari 2019 van de gemeente. Lukt dat niet, dan moet de rechter er aan te pas komen.

 

Dit zijn de coalitiepartijen van plan met de gemeente Hoeksche Waard

 

De eerste coalitie van de nieuwe gemeente Hoeksche Waard heeft in hoofdlijnen een akkoord bereikt. CDA, Lokalen Hoeksche Waard, SGP en ChristenUnie hebben hun plannen gepresenteerd in het zogeheten hoofdlijnenakkoord 2019-2022, met als titel ‘Samen meer Waard’. Wij lichten uit wat ze op het gebied van verkeer, wonen, vermaak en zondagopenstelling op papier hebben gezet.

 

Wonen

De bevolking van de Hoeksche Waard vergrijst en daarom wil de coalitie jonge inwoners trekken met nieuwe huizen. Zo komen er 3000 gasloze woningen bij voor gezinnen. Het streven is om de nieuwbouw te verdelen over alle dorpen.

Ook moeten ouderen en mensen met een beperking langer thuis kunnen blijven wonen. Daarom moeten meer woningen hiervoor geschikt worden gemaakt.

Verder gaat de coalitie het bewoonbaar maken van leegstaande winkel- en kantoorpanden onderzoeken, en de mogelijkheid voor jongeren- en studentenhuisvesting dichtbij OV-opstappunten.

Tekst gaat onder de foto verder.

Het openbaar vervoer in de Hoeksche Waard moet volgens het hoofdlijnenakkoord een stuk verbeterd worden.

Verkeer

De wegen raken overvol en er hoeft maar iets te gebeuren, of de Hoeksche Waard slibt dicht. Om wat aan deze verkeersproblemen te doen en daarmee de bereikbaarheid in en rondom het eiland te verbeteren, wil de coalitie met de volgende plannen een ‘forse inhaalslag’ maken.

 • Meer busverbindingen tussen de Hoeksche Waard en de grote steden, zoals comfortabele snelbussen (ook wel Hoogwaardig Openbaar Vervoer genoemd) en uitbreiding van de sneldiensten van R-net.
 • De nachtbus vanuit Rotterdam wordt uitgebreid naar de gehele Hoeksche Waard.
 • Fietsverbindingen tussen de dorpen en richting de grote steden verbeteren.
 • Op korte termijn de doorstroming op de A29 verbeteren. En op lange termijn de A29 verbreden en/of A4 zuid realiseren.
 • Het oplossen van grote knelpunten zoals de N217 (inclusief Kiltunnel) en de randweg bij Klaaswaal realiseren.

Zondagopenstelling

Er komt geen algehele zondagopenstelling. Volgens de coalitie moet op zondag alles gewoon blijven zoals het nu is. Winkeliers krijgen dus niet de vrijheid om zelf te bepalen of ze op zondag de deuren van hun winkel openen. De zondag is een dag van rust en bezinning, staat in het akkoord. Op deze dag de winkeldeuren opengooien, zou niet in het belang zijn van werknemers en kleine ondernemers.

Tekst gaat onder de foto verder.

Er komt geen algehele zondagopenstelling in de Hoeksche Waard. De horeca mag wel open blijven.

Voormalige gemeenten Oud-Beijerland en Binnenmaas mochten al een aantal keer per jaar koopzondagen houden, alhoewel daar in Oud-Beijerland weinig gebruik van wordt gemaakt. Die afspraken blijven ongewijzigd. Wel mag de horeca overal op zondag gewoon klanten blijven ontvangen.

Vermaak

Fietsliefhebbers mogen zich verheugen op uitbreiding van het fietspadennetwerk in de Hoeksche Waard. Ook worden de fiets- en wandelpaden zoveel mogelijk toegankelijk gemaakt voor mindervaliden. En hoewel we een eiland zijn, is het water nog maar weinig zichtbaar en bereikbaar. Hier wil de coalitie verandering in brengen. Daarnaast moet er een Foodlab komen: een educatief agrarisch kenniscentrum. Daarentegen kunnen we een theater of bioscoop wel vergeten. In het akkoord wordt er met geen woord over gesproken, terwijl Lokalen voor de verkiezingen nog zei een haalbaarheidsonderzoek te willen doen.

 

De gemeenteraadsleden, burgerraadsleden en wethouders zijn op 2 januari 2019 geïnstalleerd.

Gisteren werd de eerste paal geslagen voor een nieuwe brandweerkazerne in Klaaswaal!

Onze verkiezingsposter

Laatste nieuws

AD van 28 september 2018:

Wel of geen bypass? En hoe zit het met die rondweg om Klaaswaal?

De verkeersoverlast op de Molendijk in Klaaswaal is nog altijd niet opgelost. En ook over hoe en wat die oplossing moet worden, is nog altijd onduidelijkheid. Komt er nou wel of geen bypass? En hoe zit het met die rondweg om Klaaswaal? Wat is er nou allemaal precies bekend? Wij hebben het even op een rijtje gezet. 

Wat is er ook al weer aan de hand?

Als je even op de Molendijk in Klaaswaal gaat kijken, weet je al snel genoeg. De verkeerschaos is daar namelijk al jarenlang dagelijks aan de orde. Auto’s, vrachtwagens, bussen, landbouwvoertuigen, alles rijdt daar over hetzelfde stuk asfalt van de ene naar de andere provinciale weg. En allemaal dwars door het centrum van het dorp.

De doorstroming van al dit verkeer wordt bovendien gestremd door geparkeerde auto’s, die deels of volledig op de weg staan. Dit zorgt voor verkeersopstoppingen, overlast voor omwonenden en gevaarlijke situaties voor (schoolgaande) fietsers.

Wat wordt daar nu aan gedaan?

Gemeente Cromstrijen en de provincie Zuid-Holland zoeken de oplossing in de aanleg van een nieuwe weg. In eerste instantie wilde Cromstrijen een bypass (omleidingsweg) neerleggen tussen de N488 en de 4e Moerweg, omdat de gemeente het te duur vond om uit eigen portemonnee een complete randweg om het dorp aan te leggen. Maar omdat de provincie nu brood ziet in zo’n randweg, is de gemeente van koers veranderd en zet Cromstrijen alsnog vol in op de komst van een randweg.

Dus er komt geen bypass?

Dat is niet gezegd. De plannen voor zo’n omleidingsweg liggen alleen nu in de ijskast. Een randweg lost meer op dan een bypass, vertelde wethouder Hans Flieringa aan onze collega’s van het AD. Daarbij staan provincie en Waterschap Hollandse Delta niet te trappelen om aan een bypass mee te werken. De provincie wil wel denken over een randweg. Volgens Floor Vermeulen van Gedeputeerde Staten is dat de enige oplossing om de verkeersoverlast op de Molendijk te verminderen, schrijft hij in een brief aan Provinciale Staten.

Waar moet die randweg dan komen?

Daar is de provincie nog niet over uit. De Hoeksche Waardse gemeenten zien graag een oostelijke randweg om Klaaswaal komen. Die staat ingetekend vanaf de rotonde in Numansdorp bij bedrijventerrein Middelsluis en sluit uiteindelijk via de Botweg aan op de N489 bij Westmaas.

Maar een westelijke randweg is ook mogelijk. Die begint bij de N487 bij Numansdorp en loopt vervolgens vrijwel parallel aan de A29 naar de T-splitsing van de Molendijk, Greup en N489.

Wie gaat de randweg betalen?

Wat de kosten gaan worden, is nog niet bekend. Maar als de randweg er komt, schuift de gemeente de rekening door naar de provincie. Mogelijk krijgt de nieuwe gemeente Hoeksche Waard dan nog wel een tikkie om mee te betalen. Cromstrijen heeft daar al geld voor opzij gelegd.

Maar komt die randweg nou wel of komt-ie niet?

Cromstrijen wil nog voor het eind van het jaar een definitieve keuze maken voor een van beide tracés van de rondweg Klaaswaal. Gedeputeerde Vermeulen wil daarom in die periode met een voorstel komen over hoe de randweg precies moet komen te lopen en wat het prijskaartje ervan is. Een eventuele randweg is dus nog geen gelopen race.

 

 

Cromstrijen '98 HW heeft verkiezingsprogramma rond

wo 26 sep 2018, 11:29  Het Kompas online
 
 
Cromstrijen '98 HW heeft het verkiezingsprogramma openbaar gemaakt via de website (www.cromstrijen98hw.nl). 'Dit programma laat heel goed zien dat er Hoeksche Waard breed wordt gedacht', aldus lijsttrekker Werner de Jong. Ook de kieslijst met in totaal 12 kandidaten is inmiddels bekend. Daar staan 5 vrouwen en 7 mannen op.

De lijsttrekker op plaats 1 is Werner de Jong, die nu nog fractievoorzitter is in Cromstrijen. Plaats 2 wordt bezet door Rob Teunisse die in het verleden al raadslid is geweest en de afgelopen periode alleen lid van de commissie RBZ. Op plaats 3 staat Ineke Korbijn-Schop. Zij is al zeker 30 jaar actief in de politiek, waaronder ook als wethouder. Zij heeft de meeste ervaring.
De rest van de lijst wordt bezet door een goede mix kandidaten die politieke ervaring hebben, zoals de huidige wethouder Bas Boelhouwers, en enkele nieuwelingen op het politieke terrein. Het voordeel van nieuwe mensen is dat zij met een frisse blik kijken naar wat belangrijk is voor inwoners en daarmee een goed klankbord vormen voor de ervaren politici.

De Lokalen Hoeksche Waard hebben onlangs bekend gemaakt dat hun kieslijst ook bestaat uit voormalig leden van Cromstrijen '98. 'Dat is niet juist en moet gerectificeerd worden', aldus De Jong. 'Wij zijn als Cromstrijen '98 HW zelfstandig doorgegaan en niemand van onze partij is overgestapt naar de Lokalen HW. In de media is dit de afgelopen maanden ook steeds zo gecommuniceerd. Daar is niets aan veranderd'. 

Bericht van de Gemeente Hoeksche Waard:

Zes servicepunten voor de gemeente Hoeksche Waard

Vanaf 1 januari 2019 zijn er zes servicepunten in de Hoeksche Waard. Dit zijn fysieke locaties waar inwoners terechtkunnen voor een persoonlijk gesprek met medewerkers van de gemeente. De locaties van deze servicepunten zijn: gemeentehuis in Oud-Beijerland, gemeentehuis in Maasdam, ‘Heemzicht’ in Piershil, ‘De Buitensluis’ in Numansdorp, ‘Streona’ in Strijen en ‘Het Weegje’ in ’s-Gravendeel. De servicepunten vormen een belangrijk... onderdeel van het dienstverleningsconcept van de nieuwe gemeente Hoeksche Waard. Kern hiervan is dat de gemeente dichtbij haar inwoners wil zijn. Daarom komen er zes servicepunten. Bij de servicepunten kunnen inwoners terecht voor al hun gemeentelijke vragen. Daarnaast kunnen inwoners hier terecht om een reisdocument of rijbewijs aan te vragen, een verhuizing door te geven, uittreksels op te vragen, eenvoudige vergunningen aan te vragen en voor ondersteuningsvragen. Wij kunnen de inwoners het beste helpen wanneer zij van tevoren een afspraak maken. Wanneer de inwoner daaraan behoefte heeft, komt de specialist van de gemeente voor specifieke vragen naar het servicepunt toe. In bijzondere situaties komen we in overleg bij inwoners thuis.

Locaties
Een belangrijk uitgangspunt bij de keuze voor de locatie van servicepunten is om de reistijd voor zoveel mogelijk inwoners te beperken. Daarom is gekozen voor de grotere dorpen of juist voor een centrale plek tussen meerdere kleine kernen in. Ook de verspreiding over de gehele regio was een belangrijk criterium. De servicepunten bevinden zich zoveel als mogelijk op plekken waar inwoners toch al veel komen. Dichtbij winkels, horeca en andere plekken waar gezellige en praktische bedrijvigheid is. Hieronder vindt u een overzicht van de servicepunten:

- gemeentehuis in Oud-Beijerland, W. van Vlietstraat 6
- gemeentehuis in Maasdam, Sportlaan 22
- ‘Heemzicht’ in Piershil, Voorstraat 26
- ‘De Buitensluis’ in Numansdorp, Bernhardstraat 25
- ‘Streona’ in Strijen, Stockholmplein 6
- ‘Het Weegje’ in ’s-Gravendeel, Weegje 3

Andere vormen van dienstverlening
Inwoners die de voorkeur geven aan het op afstand regelen van zaken, wordt het ook makkelijker gemaakt. Inwoners hoeven straks voor steeds minder zaken naar de gemeente toe en kunnen meer zelf regelen via de telefoon, achter de pc, laptop of tablet.

Hoeksche Waarders die per post of telefoon in contact willen komen met de gemeente, kunnen dat ook gewoon blijven doen. Ook komen er mogelijkheden voor bezorgen aan huis en direct persoonlijk contact thuis. Reisdocumenten kunnen wij nu al thuisbezorgen. Vanaf 1 januari 2019 is dit ook mogelijk voor rijbewijzen en gehandicaptenparkeerkaarten. Deze dienst is dan gratis.

Meer informatie
Meer informatie over de voorbereidingen op de fusie vindt u op www.gemeentehw.nl. Volg voor meer informatie ook de pagina gemeente Hoeksche Waard op Facebook en op Twitter het account @gemeenteHW.

 

 

In het AD van donderdag 30 augustus:

Cromstrijen'98 HW

Lijsttrekker: Werner de Jong

Hoewel de naam is aangevuld met de naam van de nieuwe gemeente is Cromstrijen'98 Hoeksche Waard nog op zoek naar een eilandbrede kandidatenlijst, zegt lijsttrekker Werner de Jong. De komende week verschijnen er meerdere advertenties om ook leden van buiten Klaaswaal en Numansdorp te binden en het eiland goed te kunnen vertegenwoordigen. We moeten onze naam wel eer aan doen en willen breder zijn dan Cromstrijen alleen,  zegt De Jong, die nog hard werkt aan het verkiezingsprogramma. Dat programma moet in september verschijnen.