Raadsvergadering 12 november 2019

Deze vergadering stond geheel in het teken van de nieuwe begroting. Helaas was het een one man show van de coalitie, want de andere partijen werden volledig buiten spel gezet. De moties en amendementen van de coalitie werden namelijk aangenomen en die van de andere partijen werden systematisch afgewezen. Daarmee zie je meteen wat verkiezingsbeloften waard zijn.  De ingesproken tekst van Cromstrijen'98 HW was als volgt:

Algemene beschouwing begroting 2020-2023

Vorige week hebben wij aangegeven dat wij met deze begroting kunnen instemmen, omdat deze sluitend is zonder de inwoners daarvoor de dupe te laten zijn, alsmede dat wij diverse punten van onze partij hierin terugvinden. Wij zijn een realistische partij die de voorzichtigheid in deze begroting ook kan begrijpen.

De raad heeft begin dit jaar een kader gesteld met het besluit om een regenbooggemeente te zijn. Wij vinden het zeer teleurstellend dat het college dit in deze begroting niet zichtbaar terug laat komen. Bij diverse onderwerpen zie je steeds weer terugkomen dat deze coalitie aan de ene kant vooruitstrevend wil zijn, maar aan de andere kant toch weer vasthoudt aan conventionele gedachten. Cromstrijen'98 HW kan de coalitie helpen inzake hoe dit dilemma het beste opgelost kan worden. De coalitie mag hierover altijd met ons van gedachten wisselen. Vanwege deze omissie van het college moet de raad helaas de verantwoordelijkheid alsnog naar zich toetrekken.

Het goedkoper maken van het openbaar vervoer voor minima is een goed middel om armoede te bestrijden. Vooral de groep AOW-gerechtigden maakt hier een belangrijk deel van uit, omdat zij bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd fors in inkomen dalen. Te dure buskaartjes kan de vereenzaming nog verder vergroten.
Armoedecijfers zijn al lang bekend, maar het college wacht onnodig op cijfers omtrent verborgen armoede. De vorige gemeenten hadden immers allang in kaart hoeveel armoede er bij hun was. Als je iets te bieden hebt, zoals bijvoorbeeld een goedkoop busabonnement, dan komen de inwoners die het moeilijk hebben vanzelf naar je toe. De ambtelijke molens malen voor ons te langzaam. Daartoe willen wij een motie indienen.

Inzake het sociaal domein zijn wij van mening dat de dienst DG&J inmiddels voldoende bewezen heeft volstrekt incapabel te zijn om op het onderwerp jeugdzorg de juiste acties te plegen. Het blijft voortdurend klachten regenen en de kosten blijven stijgen. Het is voor ons nog steeds niets anders dan een geldrondpompmachine. De zogenaamde omdenknotitie moet daar verandering in brengen, maar zal dat in de praktijk ook zo zijn? Met gepaste argwaan gaan wij binnenkort mee in het gesprek hierover en zien we wel waar dit toe leidt. Laten we hopen dat dit niet alweer gebakken lucht zal zijn.

Er wordt iedere keer weer geroepen dat we de jongeren op het eiland moeten houden. Hoe denkt het college dat te gaan realiseren als er steeds meer voorzieningen voor de jeugd verdwijnen, er nog steeds te weinig geïnvesteerd wordt in betaalbare huurwoningen, er onvoldoende vervolgopleidingen op het niveau van MBO en HBO zijn, er nog geen adequaat fijnmazig openbaar vervoer netwerk is en de winkels op zondag gesloten blijven? Wij zijn daarnaast ook zeer benieuwd hoe het toenemend gebruik van het alcohol- en drugs onder jongeren bestreden gaat worden.

Woningbouw moet evenwichtig plaatsvinden door alle kernen gelijk te laten ontwikkelen zonder het inleveren van recreatie- en natuurgebieden. Denk ook na over de voormalige gemeentehuizen die nog geen bestemming hebben. Deze lenen zich heel goed voor het bouwen van goedkope appartementen waar dringend behoefte aan is.

Wij hebben vorige week helaas moeten constateren dat het onderwerp dierenwelzijn bij de gemeente sterk onderbelicht is en afbreuk doet aan ons respect en inzet voor de natuur in de HW.
Het wordt tijd dat dit een volwaardige plaats in gaat nemen in het gemeentelijk natuurbeleid. Daartoe hebben wij een motie voorbereid.

Cromstrijen'98 HW.

Raadsvergadering 7 november 2019

Dit was een extra ingelaste besluitvormende raad.

Bij het agendapunt raadsvragen hebben wij gevraagd naar de stand van zaken omtrent de Hitsertsekade in Zuid Beijerland. Na het antwoord van de wethouder trokken wij de conclusie dat het de goede kant opgaat en dat het recreatiegebied behouden blijft.

Diverse bestemmingsplannen zijn besproken. Gebleken is dat de raadsvoorstellen over het algemeen erg slordig zijn opgesteld. Hier werd tijdens de vergadering erg makkelijk overheen gestapt, maar in feite zijn dit juridische documenten die correct opgesteld moeten zijn. De gevolgen kunnen namelijk verstrekkend zijn. 

Bij het agendapunt over de zienswijze begrotingswijziging 2019 DG&J staan weer twee beslispunten vermeld inzake het kennisnemen. Kennisnemen is geen beslispunt maar een eigen beslissing van de lezer. In de aanhef zou moeten staan:

"Na kennisgenomen te hebben van …… neemt de raad de volgende beslissingen". Dit is al een keer aangekaart in een vergadering, maar het is opmerkelijk dat niemand in de raad dit door heeft. De burgemeester is het  wel opgevallen, maar die beslist niet.

Bij de zienswijze over DG&J hebben wij kenbaar gemaakt dat deze scherp is opgesteld. Er zou nog bij moeten staan dat er een concrete onderbouwing ontbreekt en het nu alleen blijft bij algemene termen. Daardoor lopen de raden voortdurend achter de feiten aan.  Voor ons is het al geruime tijd duidelijk dat de dienst DG&J volstrekt incapabel is om de problemen op te kunnen lossen, waardoor de kosten beheersbaar worden. 

Raadsvergadering 15 oktober 2019

Tijdens deze vergadering hebben wij een raadsvraag gesteld over het verbod van glas en het gebruik plastic bekertjes tijdens de wijnroute in Numansdorp. Het antwoord was dat er voor de volgende editie in 2020 gebruik gemaakt zal worden van plastic wat onbreekbaar is. Naar onze mening is dit wel minder belastend voor het milieu, maar het is nog steeds ongewenst plastic materiaal. Er is voor dit rustige evenement totaal geen aanleiding geweest om glaswerk te verbieden. Het zwart/wit toepassen van de APV lijk ons het algemeen belang niet bepaald te dienen. Regels maken is nodig, maar hoe je deze in de praktijk toe moet passen, blijkt nog een hele kunst te zijn.

Bij het agendapunt regionaal risicoprofiel hebben wij ons amendement en sub-amandement ingetrokken, omdat het college toegezegd heeft om in de brief bij dit risicoprofiel ons aandachtspunt inzake de structureel slechte ontsluiting van de Hoeksche Waard mee te nemen. Daarmee hebben wij ons doel op een andere manier ook bereikt.  Wij blijven hierover echter grote zorgen houden, want concrete stappen, om  dit op te lossen, zijn hiermee nog niet genomen. Wij adviseren iedereen om thuis voorlopig  een rubberboot met voldoende zwemvesten beschikbaar te houden, want hoe kom je anders van het eiland af bij een zeer grote ramp?

Bij de benoeming van de leden van de Raad van Toezicht voor de Hoeksche School hebben wij onder de aandacht gebracht dat bij de totstandkoming van de statuten de raad wellicht heeft zitten slapen. In de statuten staat namelijk alleen vermeld dat het raadslid zijn een onverenigbare betrekking is. Burgerraadsleden zijn onterecht niet genoemd. Wij vinden dat deze personen zo dicht tegen besluitvorming aan schurken dat dit ook een onverenigbare betrekking behoord te zijn.

Tot slot hebben de Seniorenpartij een motie zetelroof en Cromstrijen 98 HW een motie zetelbehoud ingediend. Hierover heeft een discussie plaatsgevonden die ertoe heeft geleid dat de moties niet meer in stemming zijn gebracht. Iedere partij heeft individueel een mening hierover geuit, maar de raad heeft in zijn geheel niet besloten om hier iets mee te doen. Enerzijds omdat de wet hierover heel duidelijk is, maar anderzijds wil men hier verder niet meer over praten. Wij vinden dit struisvogelpolitiek.

Tijdens het debat is ons geadviseerd dat wij dit ook als partij zelfstandig in Den Haag  kunnen aankaarten. Dat advies gaan wij opvolgen.  

 

Raadsvergadering 24 september 2019

Deze raad bestond hoofdzakelijk uit hamerstukken, maar stond vooral in het teken van enkele plichtplegingen, zoals een in memoriam in verband met twee personen, die de afgelopen tijd overleden zijn, en de beëdiging van de nieuwe griffier.

Bas Boelhouwers werd ook met een bedankje van de burgemeester en bloemetje bedankt voor de waarneming van Werner de Jong, die afgelopen zomer met ziekteverlof was. Hij heeft het uitstekend gedaan.

 

Tijdens het vragen halfuur hebben wij onze zorgen kenbaar gemaakt over de privacy bij de serviceloketten. Dit is door het college onderkent en goed opgepakt.

Onze tweede vraag ging over het onderzoek om armoedecijfers te kunnen bepalen. Dit onderzoek duurt een half jaar, hetgeen wij veel te lang vinden. Dit is niet in het belang is van de inwoners.

Het college wil eerst gaan onderzoeken wat de verborgen armoede is en daarna pas met cijfers te komen. Wij hebben de wethouder gevraagd of het onderzoeken van de verborgen werkloosheid niet apart kan, zodat wij nu al kunnen praten over wat wij al weten. De verborgen werkloosheid achterhalen is namelijk een lastige klus. Het antwoord van de wethouder was negatief, hetgeen wij betreuren.

 

Naar aanleiding van het vertrek op 23 september jl. van 3 raadsleden uit de partij Lokalen HW is dit als agendapunt extra toegevoegd. Iedereen heeft hierover zijn mening kunnen geven.

Wij hebben aangegeven dat dit een van de redenen was waarom wij zelfstandig door zijn gegaan zonder hier verder inhoudelijk op in te gaan. Een goed verstaander heeft maar een half woord nodig. Wij hebben het advies aan de Lokalen HW gegeven om een heel goede analyse te maken om te achterhalen waardoor dit is gekomen en of het probleem met het vertrek van deze 3 leden echt opgelost is. De Lokalen HW staan nu op een ander voetstuk, want aanvankelijk sloot Cromstrijen'98 zich niet aan bij hun partij. Nu zijn ook nog eens Korendijk en Strijen opgestapt. Het draagvlak is hierdoor erg klein geworden, terwijl het de bedoeling was om de partij zo breed mogelijk op te bouwen. Het lijkt uiteindelijk een partij voor Oud Beijerland te zijn geworden. Wij zijn zeer benieuwd wat dit voor de coalitie betekent en hoe de rest van deze raadsperiode gaat verlopen.

Raadsvergadering  19 februari 2019

In deze tweede besluitvormende vergadering van de nieuwe gemeente betrof het  vooral het vaststellen ven de begroting. Dat was een bijzonder moment, want voor het eerst werd door de oppositie massaal tegen de begroting gestemd, hetgeen uitzonderlijk genoemd mag worden. De reden daarvoor was het OZB-tarief. Er is een amendement ingediend om het laagste tarief in te voeren, zodat er niemand benadeeld zou worden. Dit amendement haalde het niet, waardoor de inwoners van de voormalige gemeenten Binnenmaas en Strijen een behoorlijke verhoging van hun OZB tegemoet kunnen zien. De inwoners van de voormalige gemeenten Korendijk, Oud Beijerland en Cromstrijen kunnen een verlaging tegemoet zien. Wie o wie heeft hier zijn of haar verkiezingsbelofte gebroken?

Door Cromstrijen'98 HW werd de motie Hondenbelasting ingediend. Deze motie ging niet over het via deze begroting afschaffen van deze belasting, zoals in ons verkiezingsprogramma staat, maar om een verzoek om dit voor de komende jaren nader te onderzoeken en de raad over de uitkomst van het onderzoek te informeren en dit onderwerp te agenderen in een beeldvormende vergadering. Dit laatste is belangrijk, omdat wij graag de burgers hierover mee willen laten praten. Dat was toch de bedoeling van dit nieuwe vergadermodel? Blijkbaar geldt dit alleen voor de onderwerpen die bij het coalitieakkoord passen, want deze motie werd zonder duidelijke reden van tafel geveegd, dus de burger kreeg geen kans om inbreng te leveren. De letters van het BOB-model staan waarschijnlijk voor "burger of bestuurder", hetgeen willekeur in de hand werkt.

Opnieuw kwam er een zienswijze over weer een wijziging van de begroting voor de Dienst DG&J aan de orde.  Een amendement om deze onduidelijke en niet al te scherpe zienswijze aan te passen haalde het niet.

Tot slot was er nog de motie vreemd aan de orde van de dag. Deze ging om het verbeteren van de communicatie door de gemeente. Nadat de wethouder hierop mededeelde dat hier al voldoende aan werd gedaan, werd ook deze motie tot ieders verrassing van tafel geveegd. Fijn om te weten dat wij nog een lange tijd door onleesbare documenten heen moeten worstelen. Dit extra obstakel maakt de huidige hindernisbaan van de nieuwe gemeente nog lastiger.

Raadsvergadering 29 januari 2019

In deze vergadering zijn veel technische vragen tijdens het vragenhalfuurtje gesteld. Dat is opmerkelijk, omdat dit normaalgesproken schriftelijk moet gebeuren.  De mogelijkheid tot het stellen van vragen in een besluitvormende raad moet politiek van aard zijn. Zo zie je dat er nog genoeg werk aan de winkel is om alles goed in te regelen in deze nieuwe gemeenteraad.

Het enige raadsvoorstel op de agenda ging over de overdracht van de exploitaties van Sportfondsen Oud Beijerland BV naar Bres Accomodaties  BV. Gebleken is dat dit aan het eind van de gemeenteraadsperiode van Oud Beijerland aan de orde is geweest en dat dit met spoed door de nieuwe gemeente moest worden besloten. Verschillende partijen hadden met deze haast de nodige moeite, waaronder ook Cromstrijen'98 HW. In feite is dit voorstel met het mes op de keel aangenomen met de toezegging dat de raad later nog een keer uitgenodigd wordt om nader hierover met Bres te kunnen praten om een beeld te kunnen krijgen wie of wat zij precies zijn en doen.

Raadsvergadering 8 januari 2019

Naast het installeren van een raadslid en vaststellen van diverse verordeningen was het coalitieakkoord aan de beurt.

Over dit hoofdlijnenakkoord heeft iedere partij zijn of haar zegje kunnen doen.  Cromstrijen'98 HW heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt om meteen 3 moties in te dienen over de tramlijnverbinding, gratis openbaar vervoer van AOW-gerechtigden en een tolvrije Kiltunnel. Deze moties zijn uiteindelijk aangehouden, omdat er in de komende raadsvergaderingen nog genoeg ruimte voor zal bestaan als er concreet over deze onderwerpen gepraat gaat worden.

Bij het vragenhalfuurtje is aan het college  door ons de vraag gesteld wat de mening van het college over de Nashvilleverlaring  is en of zij bereid zijn om zich daarvan te distantiëren. Helaas heeft het college zich hier niet over uit willen spreken.

Daarna is er een regenboogmotie ingediend, die door alle oppositiepartijen is ondertekend. Deze motie is aangenomen, waarmee de gemeente Hoeksche Waard laat zien haar tijd vooruit te zijn, zoals ca. 60 andere gemeenten in Nederland, die ook een regenbooggemeente zijn. Alleen de SGP en de CU waren tegen. 

Raadsvergadering 2 januari 2019

Deze eerste feestelijke vergadering van de nieuwe Gemeente Hoeksche Waard stond volledig in het teken van de installatie van de nieuwe raad en het college. Het bespreken van het coalitieakkoord wordt doorgeschoven naar de vergadering van 8 januari 2019.