Raadsvergadering 15 oktober 2019

Tijdens deze vergadering hebben wij een raadsvraag gesteld over het verbod van glas en het gebruik plastic bekertjes tijdens de wijnroute in Numansdorp. Het antwoord was dat er voor de volgende editie in 2020 gebruik gemaakt zal worden van plastic wat onbreekbaar is. Naar onze mening is dit wel minder belastend voor het milieu, maar het is nog steeds ongewenst plastic materiaal. Er is voor dit rustige evenement totaal geen aanleiding geweest om glaswerk te verbieden. Het zwart/wit toepassen van de APV lijk ons het algemeen belang niet bepaald te dienen. Regels maken is nodig, maar hoe je deze in de praktijk toe moet passen, blijkt nog een hele kunst te zijn.

Bij het agendapunt regionaal risicoprofiel hebben wij ons amendement en sub-amandement ingetrokken, omdat het college toegezegd heeft om in de brief bij dit risicoprofiel ons aandachtspunt inzake de structureel slechte ontsluiting van de Hoeksche Waard mee te nemen. Daarmee hebben wij ons doel op een andere manier ook bereikt.  Wij blijven hierover echter grote zorgen houden, want concrete stappen, om  dit op te lossen, zijn hiermee nog niet genomen. Wij adviseren iedereen om thuis voorlopig  een rubberboot met voldoende zwemvesten beschikbaar te houden, want hoe kom je anders van het eiland af bij een zeer grote ramp?

Bij de benoeming van de leden van de Raad van Toezicht voor de Hoeksche School hebben wij onder de aandacht gebracht dat bij de totstandkoming van de statuten de raad wellicht heeft zitten slapen. In de statuten staat namelijk alleen vermeld dat het raadslid zijn een onverenigbare betrekking is. Burgerraadsleden zijn onterecht niet genoemd. Wij vinden dat deze personen zo dicht tegen besluitvorming aan schurken dat dit ook een onverenigbare betrekking behoord te zijn.

Tot slot hebben de Seniorenpartij een motie zetelroof en Cromstrijen 98 HW een motie zetelbehoud ingediend. Hierover heeft een discussie plaatsgevonden die ertoe heeft geleid dat de moties niet meer in stemming zijn gebracht. Iedere partij heeft individueel een mening hierover geuit, maar de raad heeft in zijn geheel niet besloten om hier iets mee te doen. Enerzijds omdat de wet hierover heel duidelijk is, maar anderzijds wil men hier verder niet meer over praten. Wij vinden dit struisvogelpolitiek.

Tijdens het debat is ons geadviseerd dat wij dit ook als partij zelfstandig in Den Haag  kunnen aankaarten. Dat advies gaan wij opvolgen.  

 

Raadsvergadering 24 september 2019

Deze raad bestond hoofdzakelijk uit hamerstukken, maar stond vooral in het teken van enkele plichtplegingen, zoals een in memoriam in verband met twee personen, die de afgelopen tijd overleden zijn, en de beëdiging van de nieuwe griffier.

Bas Boelhouwers werd ook met een bedankje van de burgemeester en bloemetje bedankt voor de waarneming van Werner de Jong, die afgelopen zomer met ziekteverlof was. Hij heeft het uitstekend gedaan.

 

Tijdens het vragen halfuur hebben wij onze zorgen kenbaar gemaakt over de privacy bij de serviceloketten. Dit is door het college onderkent en goed opgepakt.

Onze tweede vraag ging over het onderzoek om armoedecijfers te kunnen bepalen. Dit onderzoek duurt een half jaar, hetgeen wij veel te lang vinden. Dit is niet in het belang is van de inwoners.

Het college wil eerst gaan onderzoeken wat de verborgen armoede is en daarna pas met cijfers te komen. Wij hebben de wethouder gevraagd of het onderzoeken van de verborgen werkloosheid niet apart kan, zodat wij nu al kunnen praten over wat wij al weten. De verborgen werkloosheid achterhalen is namelijk een lastige klus. Het antwoord van de wethouder was negatief, hetgeen wij betreuren.

 

Naar aanleiding van het vertrek op 23 september jl. van 3 raadsleden uit de partij Lokalen HW is dit als agendapunt extra toegevoegd. Iedereen heeft hierover zijn mening kunnen geven.

Wij hebben aangegeven dat dit een van de redenen was waarom wij zelfstandig door zijn gegaan zonder hier verder inhoudelijk op in te gaan. Een goed verstaander heeft maar een half woord nodig. Wij hebben het advies aan de Lokalen HW gegeven om een heel goede analyse te maken om te achterhalen waardoor dit is gekomen en of het probleem met het vertrek van deze 3 leden echt opgelost is. De Lokalen HW staan nu op een ander voetstuk, want aanvankelijk sloot Cromstrijen'98 zich niet aan bij hun partij. Nu zijn ook nog eens Korendijk en Strijen opgestapt. Het draagvlak is hierdoor erg klein geworden, terwijl het de bedoeling was om de partij zo breed mogelijk op te bouwen. Het lijkt uiteindelijk een partij voor Oud Beijerland te zijn geworden. Wij zijn zeer benieuwd wat dit voor de coalitie betekent en hoe de rest van deze raadsperiode gaat verlopen.

Raadsvergadering  19 februari 2019

In deze tweede besluitvormende vergadering van de nieuwe gemeente betrof het  vooral het vaststellen ven de begroting. Dat was een bijzonder moment, want voor het eerst werd door de oppositie massaal tegen de begroting gestemd, hetgeen uitzonderlijk genoemd mag worden. De reden daarvoor was het OZB-tarief. Er is een amendement ingediend om het laagste tarief in te voeren, zodat er niemand benadeeld zou worden. Dit amendement haalde het niet, waardoor de inwoners van de voormalige gemeenten Binnenmaas en Strijen een behoorlijke verhoging van hun OZB tegemoet kunnen zien. De inwoners van de voormalige gemeenten Korendijk, Oud Beijerland en Cromstrijen kunnen een verlaging tegemoet zien. Wie o wie heeft hier zijn of haar verkiezingsbelofte gebroken?

Door Cromstrijen'98 HW werd de motie Hondenbelasting ingediend. Deze motie ging niet over het via deze begroting afschaffen van deze belasting, zoals in ons verkiezingsprogramma staat, maar om een verzoek om dit voor de komende jaren nader te onderzoeken en de raad over de uitkomst van het onderzoek te informeren en dit onderwerp te agenderen in een beeldvormende vergadering. Dit laatste is belangrijk, omdat wij graag de burgers hierover mee willen laten praten. Dat was toch de bedoeling van dit nieuwe vergadermodel? Blijkbaar geldt dit alleen voor de onderwerpen die bij het coalitieakkoord passen, want deze motie werd zonder duidelijke reden van tafel geveegd, dus de burger kreeg geen kans om inbreng te leveren. De letters van het BOB-model staan waarschijnlijk voor "burger of bestuurder", hetgeen willekeur in de hand werkt.

Opnieuw kwam er een zienswijze over weer een wijziging van de begroting voor de Dienst DG&J aan de orde.  Een amendement om deze onduidelijke en niet al te scherpe zienswijze aan te passen haalde het niet.

Tot slot was er nog de motie vreemd aan de orde van de dag. Deze ging om het verbeteren van de communicatie door de gemeente. Nadat de wethouder hierop mededeelde dat hier al voldoende aan werd gedaan, werd ook deze motie tot ieders verrassing van tafel geveegd. Fijn om te weten dat wij nog een lange tijd door onleesbare documenten heen moeten worstelen. Dit extra obstakel maakt de huidige hindernisbaan van de nieuwe gemeente nog lastiger.

Raadsvergadering 29 januari 2019

In deze vergadering zijn veel technische vragen tijdens het vragenhalfuurtje gesteld. Dat is opmerkelijk, omdat dit normaalgesproken schriftelijk moet gebeuren.  De mogelijkheid tot het stellen van vragen in een besluitvormende raad moet politiek van aard zijn. Zo zie je dat er nog genoeg werk aan de winkel is om alles goed in te regelen in deze nieuwe gemeenteraad.

Het enige raadsvoorstel op de agenda ging over de overdracht van de exploitaties van Sportfondsen Oud Beijerland BV naar Bres Accomodaties  BV. Gebleken is dat dit aan het eind van de gemeenteraadsperiode van Oud Beijerland aan de orde is geweest en dat dit met spoed door de nieuwe gemeente moest worden besloten. Verschillende partijen hadden met deze haast de nodige moeite, waaronder ook Cromstrijen'98 HW. In feite is dit voorstel met het mes op de keel aangenomen met de toezegging dat de raad later nog een keer uitgenodigd wordt om nader hierover met Bres te kunnen praten om een beeld te kunnen krijgen wie of wat zij precies zijn en doen.

Raadsvergadering 8 januari 2019

Naast het installeren van een raadslid en vaststellen van diverse verordeningen was het coalitieakkoord aan de beurt.

Over dit hoofdlijnenakkoord heeft iedere partij zijn of haar zegje kunnen doen.  Cromstrijen'98 HW heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt om meteen 3 moties in te dienen over de tramlijnverbinding, gratis openbaar vervoer van AOW-gerechtigden en een tolvrije Kiltunnel. Deze moties zijn uiteindelijk aangehouden, omdat er in de komende raadsvergaderingen nog genoeg ruimte voor zal bestaan als er concreet over deze onderwerpen gepraat gaat worden.

Bij het vragenhalfuurtje is aan het college  door ons de vraag gesteld wat de mening van het college over de Nashvilleverlaring  is en of zij bereid zijn om zich daarvan te distantiëren. Helaas heeft het college zich hier niet over uit willen spreken.

Daarna is er een regenboogmotie ingediend, die door alle oppositiepartijen is ondertekend. Deze motie is aangenomen, waarmee de gemeente Hoeksche Waard laat zien haar tijd vooruit te zijn, zoals ca. 60 andere gemeenten in Nederland, die ook een regenbooggemeente zijn. Alleen de SGP en de CU waren tegen. 

Raadsvergadering 2 januari 2019

Deze eerste feestelijke vergadering van de nieuwe Gemeente Hoeksche Waard stond volledig in het teken van de installatie van de nieuwe raad en het college. Het bespreken van het coalitieakkoord wordt doorgeschoven naar de vergadering van 8 januari 2019.